Cuộc thi thiết kế nhà tình thương - K95 - Giải nhất - TRAN  SON  LA M  ARCHITECTS
TRAN  SON  LA M  ARCHITECTS